Generalforsamling – Referat

Indhold

Formandens beretning. 2

Regnskabet. 3

Budget. 4

Forslag til vedtægtsændringer. 5

Valg af Bestyrelse. 6

Eventuelle bemærkninger. 7

 

 

 

FC Sydhavnens Generalforsamling

07/03 -2016

Formandens beretning

Beretning omkring træner valg samt træner situation i sæsonen 15-16.

En utilfredshed omkring tidligere trænere blev utrykt, samt den positive forandring nuværende træner Kevin har medbragt. Det blev ydermere italesat at der var nogle positive elementer, i den foregående træners tilstedeværelse, som kunne medbringes i fremtidige sæsoner.

Konstruktionen af trænerteam blev beskrevet, og formanden udtrykte tilfredshed med bestyrelsens beslutning om dette.

Det sociale har lidt under den svære periode under foregående træner. Dog har medlemmer taget ansvar for udvikle det sociale gennem arrangementer for klubbens medlemmer.

Årsfest/Jubilæumsfesten var en positiv historie, og der blevet givet ros til de ansvarlige for dette arrangement.

Status på sponsorer og sponsorater er negativ, dette er et fokuspunkt for bestyrelsen i året 2016. Der er blevet etableret et udvalg for dette.

Konkrete eksempler på nye indtægtsmuligheder blev italesat, b.la. nedrivning af hus, ølkasse/bødekasse osv.

Situationen omkring den mulige fusion mellem FCS og Frederiksholm blev beskrevet for tilstedeværende. Konkrete argumenter var at klubberne ikke var kompatible i forhold til medlemssammensætning.

En økonomisk konsekvens i 2015 var at klubhuset blev afskaffet.

Bestyrelsen deltager i et udvalg omkring et nyt ”fælles klubhus”.

Formanden udtaler stor ros til de frivillige, og er glad for den hjælp, og den indsats de har gjort.

Beretningen blev godkendt af alle tilstedeværende

 

 

 

Regnskabet
(se regnskabet for 2015)

Budgetteringen afspejler sig i de faktuelle omkostninger for året 2015. Positive punkter i forbindelse med udgifter til pokaler, kontor og jubilæumsfester – der er faldet betydeligt.

Faldende kontingentindtægter er et problem, da de afspejler klubbens økonomiske fundament for drift osv.

Ydermere er faldende sponsorater også medvirkende til et mindre økonomisk råderum.

Støtteaktier gav et stort overskud, som mindsker effekten af det mindre råderum tidligere beskrevet.

Jubilæumskontoen viser 38.000, i 2016 vil den være 12-14.000. Bestyrelsen og klubben skal i den kommende tid finde ud af hvad de midler skal bruges til.

 

 

 

Regnskabet blev godkendt af alle tilstedeværende.

 

 

Budget

2016 budget blev gennemgået. Vigtige punkter var på områderne sponsorater, faldende kontigentindtægter. Nye gebyropkrævninger fra Københavns Kommune på mellem 75-150 kr. kan udgøre en faktor i forbindelse med budgettet og kontingentopkrævning. Bestyrelsen følger op på situationen.

Der kalkuleres med et underskud på 10.000.

Budgettet blev godkendt af alle tilstedeværende.

 

 

Forslag til vedtægtsændringer

Næste punkt var Bestyrelsens forslag:

Træningstøj til spillere, for at promovere det sportslige samt sociale.

Forslaget findes herunder

Kontingent stk. 5

  1. 3.5.2 Kontingentstigning for seniorspillere over 25 år til 800 kr. pr/halvår.
  2. 3.5.2a Kontingentstigning for seniorspillere på under 25 år til 450 kr. pr/halvår
  3. 3.5.2b Kontingentet for Ikke-seniorspillere for tiden 700 kr. pr/halvår

Forslag nr. 1 blev vedtaget af alle tilstedeværende.

 

 

 

Valg af Bestyrelse

 

Mikkel Brodersen, formand, modtog genvalg

Rickie modtog genvalg – Sekretær

Casper blev valgt ind i Bestyrelsen

René Damkjær blev valgt som Bestyrelsessuppleant

 

 

Eventuelle bemærkninger

I runden blev nye muligheder for sponsorat indtægter diskuteret. Det vil Bestyrelsen følge op på i 2016. Det samme gjaldt passiv kontingent indtægter, hvor Bestyrelsen allerede havde indgået en aftale om at styrke indsatsen i foråret 2016.