Vedtægter

§ 1

Betegnelse og organisation

stk. 1
Foreningens navn og hjemsted
§ 1.1.1
Foreningens navn er FC SYDHAVNEN og er stiftet den 26.01.2005
§ 1.1.2
Foreningens hjemsted er 2450 SV i Københavns Kommune
stk. 2
Organisation
§ 1.2.1
Foreningen er organiseret under DBU København, som er organiseret under Dansk Boldspil Union (DBU)

§ 2

Formål

stk. 1
Ide og hensigt
§ 2.1.1
Foreningens målsætning er at opnå de bedst mulige sportslige resultater
§ 2.1.2
Foreningens formål er at dyrke fodbold under kammeratlige former
§ 2.1.3
Igangsætte aktiviteter for medlemmerne, som fremmer det sociale sammenhold

§ 3

Medlemskab

stk. 1
Medlemsberettigede
§ 3.1.1
Klubben kan have såvel aktive som passive medlemmer
§ 3.1.2
Aktive medlemmer har ret til at deltage i alle foreningens aktiviteter
§ 3.1.3
Passive medlemmer har ret til at deltage i foreningens rejser, fester og andre af foreningens aktiviteter, som er godkendt af bestyrelsen i denne henseende
§ 3.1.4
Ikke medlemmer kan deltage i aktiviteter fastsat af bestyrelsen
stk. 2
Indmeldelse
§ 3.2.1
Foreningen optager alle der anerkender DIF’s love og bestemmelser
§ 3.2.2
Ved indmeldelse opgives alder, bopæl og oplysning om, hvorvidt vedkommende tidligere har været medlem af en forening under D.I.F.
§ 3.2.3
Et medlem kan ikke optages dersom vedkommende har gæld til tidligere forening i D.I.F.
§ 3.2.4
Foreningens love er tilgængelige på klubbens hjemmeside
stk. 3
Adfærd
§ 3.3.1
Ethvert medlem har pligt til at sørge for god opførsel og orden, såvel på banen, i omklædningsrum, samt de steder hvor de repræsenterer FC SYDHAVNEN
stk. 4
Medlemspligter
§ 3.4.1
Det er medlemmernes pligt at drage omsorg for foreningens materialer i omklædningsrum og på banen før, under og efter en kamp
stk. 5
Kontingent
§ 3.5.1
Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling ved godkendelse af budget
§ 3.5.2
Kontingentet er for tiden sat til 800 kr. pr/halvår.
§ 3.5.2a
Seniorer under 25 år betaler 450 kr. pr/halvår
§ 3.5.2b
Kontingentet for Ikke-seniorspillere for tiden 700 kr. pr/halvår
§ 3.5.3
Kontingent for passive medlemmer er 200,- kr. årligt og betales forud
§ 3.5.4
Kontingentet betales en halvsæson forud inden turneringsopstart forår- og efterår
§ 3.5.5
Kontingent for forårssæson skal være betalt senest den 1. april. I tilfælde af dette ikke overholdes, bortfalder medlems rettighederne indtil restancen er betalt. Medlemmet er således ikke spilleberettiget på nogle af klubbens hold.
§ 3.5.5
Kontingent for efterårssæson skal være betalt senest den 1. august. I tilfælde af dette ikke overholdes, bortfalder medlems rettighederne indtil restancen er betalt. Medlemmet er således ikke spilleberettiget på nogle af klubbens hold.
stk. 6
Ophør af medlemskab
§ 3.6.1
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen senest den 20. i måneden før en ny kontingentperiode
§ 3.6.2
Er denne frist ikke overholdt er kontingentet forfaldent for kommende periode selvom spilleren ønsker at spille for anden klub
§ 3.6.3
Alt materiale tilhørende foreningen skal afleveres før spilletilladelse udleveres
stk. 7
Eksklusion
§ 3.7.1
Medlemmer som ikke overholder foreningens love eller søger at skade foreningens interesser kan ekskluderes
§ 3.7.2
Afgørelsen træffes af bestyrelsen, som dog forinden skal have givet pågældende medlem adgang til at udtale sig
§ 3.7.3
Afgørelsen skal begrundes og mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer skal stemme for eksklusionen
§ 3.7.4
Afgørelsen meddeles skriftligt og kan ankes for næste generalforsamling
stk. 8
Karantæne
§ 3.8.1
Et medlem, som på grov måde har tilsidesat sine medlemspligter, uden at dette giver anledning til eksklusion, kan af bestyrelsen idømmes karantæne i indtil 3 måneder
§ 3.8.2
Afgørelsen træffes af bestyrelsen, som dog forinden skal have givet det pågældende medlem adgang til at udtale sig
§ 3.8.3
Afgørelsen skal begrundes og mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer skal stemme for karantænen
§ 3.8.4
Afgørelsen meddeles skriftligt og kan ikke ankes

§ 4

Generalforsamlingen

stk. 1
Øverste myndighed
§ 4.1.1
Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle foreningens anliggender
stk. 2
Adgang
§ 4.2.1
Ethvert medlem, aktivt som passivt, har adgang og stemmeret på generalforsamlingen
stk. 3
Afholdelse
§ 4.3.1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar/februar måned
§ 4.3.2
Regnskabet skal rekvireres før generalforsamlingens afholdelse
stk. 4
Indkaldelse
§ 4.4.1
Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med minimum 14 dages varsel
stk. 5
Dagsorden
§ 4.5.1
Valg af dirigent
§ 4.5.2
Formanden aflægger årsberetning
§ 4.5.3
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
§ 4.5.4
Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår
§ 4.5.5
Indkomne forslag
§ 4.5.6
Valg af bestyrelse (jvf. §5 – stk. 4)
§ 4.5.7
Valg af suppleanter (jvf. §5 – stk. 4)
§ 4.5.8
Valg af revisor og revisorsuppleant (jvf. §5 – stk. 4)
§ 4.5.9
Eventuelt
stk. 6
Betingelser for valg
§ 4.6.1
Medlemmer i restance til foreningen kan ikke vælges til nogen poster i bestyrelsen
stk. 7
Protokol
§ 4.7.1
Der skal føres referat over generalforsamlingens forhandlinger, der udsendes til medlemmerne
stk. 8
Forslag fra medlemmer
§ 4.8.1
Forslag fra medlemmer til den ordinære generalforsamling skal indgives skriftligt til bestyrelsen, senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes
§ 4.8.2
Kun sådanne sager, som er optaget på dagsordenen, kan komme til behandling
§ 4.8.3
Lovændringer skal offentliggøres minimum 7 dage før generalforsamlingen
stk. 9
Beslutningsdygtighed
§ 4.9.1
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt, uanset antal af fremmødte
§ 4.9.2
På generalforsamlingen har ethvert medlem 1 stemme
§ 4.9.3
Medlemmer i restance til foreningen har ingen stemmeret
§ 4.9.4
Ved fravær kan der afgives stemme ved gyldig fuldmagt
§ 4.9.5
Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal
§ 4.9.6
Såfremt skriftlig afstemning forlanges, skal en sådan finde sted
stk. 10
Vedtægtsændringer
§ 4.10.1
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt, uanset antal af fremmødte
§ 4.10.2
Vedtægtsændringer følger samme procedure som indkomne forslag (jvf. §4 – stk. 8)
stk. 11
Ekstraordinær generalforsamling
§ 4.11.1
Bestyrelsen har ret til at indkalde medlemmerne til ekstraordinær generalforsamling
§ 4.11.2
Bestyrelsen er forpligtiget til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer, samlet, fremsætter skriftlig begæring herom over for bestyrelsen med opgivelse af dagsorden
§ 4.11.3
Indkaldelse skal i så fald ske senest 8 dage efter begæringens fremkomst til bestyrelsen
§ 4.11.4
Kun den eller de sager der er skriftligt bekendtgjort ved indkaldelsen behandles
§ 4.11.5
Alle beslutninger vedtages ved almindeligt stemmeflertal
stk. 12
Fusion
§ 4.12.1
I tilfælde af fusion med anden klub skal dette vedtages på ekstraordinær generalforsamling
§ 4.12.2
Beslutningen vedtages ved almindeligt stemmeflertal
§ 4.12.3
Ved almindeligt stemmeflertal fusionerer klubben med anden klub – den lukker ikke
stk. 13
Opløsning
§ 4.13.1
Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for opløsning
§ 4.13.2
Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling efter lovene jvf. §4 – stk. 9 og forslag om foreningens opløsning kan da, uanset de fremmødtes antal, vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer
§ 4.13.3
Ved foreningens opløsning anvendes dens midler, når alle forpligtelser er opfyldt, til humanitære formål

§ 5

Bestyrelsens sammensætning og funktioner

stk. 1
Sammensætning
§ 5.1.1
Bestyrelsens sammensætning er følgende:
§ Formand
§ Næstformand
§ Kasserer
§ Sekretær
§ 1 bestyrelsesmedlem
§ 5.1.2
Der skal vælges 1 suppleant
§ 5.1.3
Udover bestyrelsen vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
§ 5.1.4
Genvalg er tilladt
stk. 2
Funktioner
§ 5.2.1
Formand, næstformand og kasserer er poster der bør være besat af forskellige personer
§ 5.2.2
Hvis et bestyrelsesmedlem er ansvarlig for flere af ovennævnte funktioner, kan han udnævne et andet bestyrelsesmedlem til at varetage én eller flere af disse funktioner, ved 2/3 flertal i bestyrelsen
§ 5.2.3
Ved oprettelse af ungdomsafdeling, vil et bestyrelsesmedlem blive ungdomsleder
stk. 3
Bestyrelsens arbejdsområder
§ 5.3.1
Bestyrelsen ledes af en formand valgt af generalforsamlingen
§ 5.3.2
Det er bestyrelsens pligt at påse foreningens love bliver overholdt
§ 5.3.3
Næstformanden overtager formandens pligter, når denne har forfald
§ 5.3.4
Kassereren fører enhver form for regnskab og er ansvarlig for tilstedeværelse af foreningens penge. Foreningens penge, der er indsat i en bank, kan kun hæves ved enten formandens eller kassererens underskrift
§ 5.3.5
Kassereren er altid pligtig til at fremlægge regnskab, samt kassebeholdning for den samlede bestyrelse
§ 5.3.6
Ved hver ordinær generalforsamling fremlægger kassereren det reviderede regnskab og budget for det kommende regnskabsår
§ 5.3.7
Sekretæren tage referat ved bestyrelsesmøderne og generalforsamling
§ 5.3.8
Hvor lovene intet foreskriver træffer bestyrelsen afgørelse under ansvar over for generalforsamlingen
stk. 4
Valg af bestyrelsen og suppleanter
§ 5.4.1
På den ordinære generalforsamling i januar / februar vælges på lige årstal en formand, en sekretær, et bestyrelsesmedlem, en bestyrelsessuppleant, en revisor og revisorsuppleant
§ 5.4.2
På den ordinære generalforsamling i januar / februar vælges på ulige årstal en næstformand, en kasserer, en bestyrelsessuppleant, en revisor og revisorsuppleant
§ 5.4.3
Der vælges hvert år én ny suppleant for et år ad gangen
stk. 5
Revision af regnskab
§ 5.5.1
Regnskabet skal revideres af to revisorer, som vælges af generalforsamlingen
§ 5.5.2
Genvalg af revisor er tilladt
stk. 6
Foreningens tegning
§ 5.6.1
Foreningen tegnes formelt af formanden eller næstformanden, sammen med et andet medlem af bestyrelsen
§ 5.6.2
Foreningen tegnes finansielt af formanden sammen med kassereren eller af formanden/kassereren sammen med to andre bestyrelsesmedlemmer

 

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 18.02.2013.   Dirigent: Rene Jensen   Referent: Rickie Jørgensen